Lukas Hospice

For hele mennesker og hele liv- nær døden Lukas Hospice bygger sin virksomhet på Hospice- ideologien om verdighet og god livskvalitet når livet går mot slutten. Å fullføre et helt liv kan omfatte både gleder og sorger, lidelse og lindring, håp og mening, avskjed og død. En åpen og empatisk dialog mellom helsepersonell, pasient og nær familie er både en forutsetning for god helhetlig lindring og en integrert del av selve behandlingen. Det tilstrebes at den alvorlig syke og døende skal få optimal lindring av sine plager, og hjelp til å leve den siste tiden så naturlig, aktivt og meningsfullt som mulig.

Hvem kan komme til Lukas Hospice

Mennesker i sen palliativ fase Med sen palliativ fase menes en mulig tidsramme på uker, kanskje måneder. Lukas Hospice er begrunnet med alvorlig syke menneskers- og nære pårørendes individuelle og spesifikke behov. Å prognostisere livslengde er komplekst, og det er ønskelig å kunne utprøve denne åpne tidsramme for å hente erfaringskompetanse.
Mennesker med livstruende sykdom uavhengig av diagnose Palliativ kompetanse og helhetlig omsorg bør komme alle alvorlig syke og døende mennesker til gode. Lukas Hospice ønsker i nært samarbeid med kommunale og spesialiserte helse- tjenester, å møte udekkede behov for lindring og livskvalitet uavhengig av grunnlidelse.


Mennesker med livstruende sykdom som ikke klarer seg hjemme Mange mennesker ønsker å være lengst mulig i eget hjem, men både kompleksitet i sykdomsutviklingen, familiære forhold, og marginale omsorgstilbud kan forhindre mulighet for et fullverdig liv hjemme.
Avlastningsopphold for å kunne være lengst mulig hjemme Der pasient og pårørende er samstemt om lengst mulig tid hjemme, kan en plan for avlastning gjøre hjemmetiden mulig.


Mennesker med et særlig ønske om å fullføre sitt liv ved Lukas Hospice Alvorlig syke mennesker kan få velge sitt «siste hjem».
Yngre mennesker med kort forventet levetid Alvorlig livstruende sykdom i yngre familier, kanskje med små barn, krever i betydelig grad helhetlig palliativ oppfølging, og romslige dager for fellesskap. Lukas Hospice vil være et sted for de som selv ønsker dette.
Mennesker med fremmedkulturell bakgrunn I et livssyns-åpent og multikulturelt samfunn vil det være behov for fleksible symboler og ritualer i møte med døden. Menneskers ulike livssyn skal bli møtt som en naturlig del av helhetlig palliasjon.

Lukas Hospice har et tverrfaglig inntaks- team for vurdering av henvendelser om plass 

Henvendelser om behov for pasientplasser både om døgnplass og dagtilbud koordineres av enhetens inntaks- team.
Telefon: 73 98 08 40
Søke plass? Les mer her

Henvendelser:
Jan Erik Skjølås, Enhetsleder jes@betaniamalvik.no
Trine Laumann, Avdelingssykepleier døgn tla@betaniamalvik.no
Ingvil Øiestad Løvik, Avdelingsleder dag iol@betaniamalvik.no