Lukas Hospice

For hele mennesker og hele liv- nær døden. Lukas Hospice bygger sin virksomhet på Hospice- ideologien om verdighet og god livskvalitet når livet går mot slutten. Å fullføre et helt liv kan omfatte både gleder og sorger, lidelse og lindring, håp og mening, avskjed og død. En åpen og empatisk dialog mellom helsepersonell, pasient og nær familie er både en forutsetning for god helhetlig lindring og en integrert del av selve behandlingen. Målet vårt er å bidra til best mulig livskvalitet gjennom tjenester tilpasset den enkelte pasient i ulike faser av et palliativt sykdomsforløp.

Våre tilbud

Lukas Døgn
Tilbudet har inntil 12 plasser. Oppholdet er tilrettelagt for pasienter og pårørendes ønsker og behov i livets sluttfase, og for korttids- og avlastningsopphold.


Lukas Dag
Dagtilbudet har plass for 8 pasienter 1-2 dager i uken. Vi tilbyr aktiviteter og opplevelser, ro og hvile, og fellesskap med andre. Det tilbys samtaler individuelt eller i gruppe. Det er mulig å delta hele dager, eller benytte deler av tilbudet.


Lukas Frivillighet
Lukas Hospice har som mål at frivillige skal være med å skape gode rammer og livskvalitet for våre pasienter og pårørende. 

Har du lyst til å jobbe som frivillig hos oss? Les mer her


Lukas Sorgtjeneste

Vi tilbyr oppfølging av pårørende underveis i sykdomsforløpet og etter død. Det er en stor belastning og sorg å være pårørende til en som er uhelbredelig syk og døende. Pårørende og etterlatte får tilbud om samtale individuelt eller i gruppe.

 

Hvem kan komme hit

 Mennesker i sen palliativ fase uavhengig av diagnose, som ønsker å fullføre sitt liv ved Lukas Hospice
 Mennesker i palliativ fase som trenger korttids- eller avlastningsopphold
 Mennesker i palliativ fase som har behov for et fleksibelt dagtilbud med tanke på behov og tjenester

 Pårørende til alvorlig syke og døende

 

Vi har et tverrfaglig inntaks- team for vurdering av henvendelser om plass 

Henvendelser om behov for pasientplasser både om døgnplass og dagtilbud koordineres av vårt inntaks- team.
Telefon: 73 98 08 40
Søke plass? Les mer her

Henvendelser:
Trine Laumann, Avdelingssykepleier døgn tla@betaniamalvik.no